======>


JENTHA: i killed them
JENTHA: i killed them
JENTHA: i k k killed t them