======>


METATRON: or rather... telling them?
SOVA: (o^o;)